02-869-7779

hours : mon - sat 08.30 - 17.00

More 25 YEARS OF EXPERIENCE

“ WE ARE WIRE MESH EXPERT "

Attention to Detail

OF Manufacturing

ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตเหล็กไวร์เมช เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ
ขั้นตอนการผลิตเหล็กไวร์เมช เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ
ขั้นตอนการผลิตเหล็กไวร์เมช เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ
เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า และให้บริการได้อย่างยั่งยืน

QUALITY

CERTIFICATION

ให้ความสำคัญในการควบคุมการผลิตทุกๆ ขั้นตอน จนถึงกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนออกจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตและจำหน่าย มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
ขั้นตอนการผลิตเหล็กไวร์เมช เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ

ABOUT

PERPORMANCE

HIGH TECHNOLOGY

OF MACHINE

PRECISION

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กเส้น ธรรมดาถึง 2 เท่า ลดต้นทุนวัสดุ และสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

01

High Production Capacity

เครื่องจักร ที่มีกำลังการผลิตสูง รองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ได้ตรงตามความต้องการ ทั้งแบบมาตรฐานและสั่งทำตามขนาด

02

High Performance

ขั้นตอนการผลิต โดยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานสากล ผลิตสินค้าได้รวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา

03

Safety

เป้าหมาย Zero Accident คือสิ่งที่เราเน้นย้ำในทุกๆ กระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยของบุคคลากร เครื่องจักรต้องมีสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด

04