02-869-7779

hours : mon - sat 08.30 - 17.00

 • CHANNEL – เหล็กรางน้ำ
 • CHANNEL – เหล็กรางน้ำ
 • CHANNEL – เหล็กรางน้ำ

CHANNEL – เหล็กรางน้ำ

รายละเอียดสินค้า

เหล็กรางน้ำ มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น รางหล่อ รางหนา รางซี โดยเหล็กรางน้ำ มีลักษณะคล้ายรูปตัวยู (U) มีหน้าตัดเรียบ ปีกทั้งสองด้านจะมีขนาดที่เท่ากันเสมอ เพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงาน และให้ความสวยงาม อีกทั้งมีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักมากๆ ได้ดี โดยจัดอยู่ในประเภทเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

นิยมนำไปใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงเหล็กหลังคาโรงงาน โกดัง ทำแปหลังคา คาน เสา และงานบันได งานสะพาน เสาตอม่อ เสาสื่อสารโทรคมนาคม เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ
มาตรฐาน

ประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงคือ มอก. 1227-2539

GRADE : SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520

มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร 9 เมตร และ 12 เมตร

Description

เหล็กรางน้ํา คือเหล็กที่มีการรีดตอนที่เหล็กยังมีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,200 องศา เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เช่นเดียวกับเหล็ก H-BEAM และ I-BEAM ซึ่งใน การรีดเหล็กในขณะที่มีอุณหภูมิสูงนี้ จึงสามารถรีดเหล็กตาม มอก. ที่มีความหนาถึง 20 มิลลิเมตรได้ ส่งผลให้เมื่อมีการนําไปออกแบบ ใช้งานจะสามารถใช้งานได้หลากหลาย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1227-2539

PRODUCT SPECIFICATION
Nominal Size
Standard Sectional Dimension
Weight
H
B
t1
t2
r1
r2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg/m
kg/6m
kg/9m
kg/12m
75 x 40 75 40 5 7 8 4 6.9 41.4 62.1 82.8
100 x 50 100 50 5 7.5 8 4 9.4 56.4 84.6 112.8
125 x 65 125 65 6 8 8 4 13.4 80.4 120.6 160.8
150 x 75 150 75 6.5 10 10 5 18.6 111.6 167.4 223.2
150 x 75 150 75 9 12.5 15 7.5 24 144 216 288
180 x 75 180 75 7 10.5 11 5.5 21.4 128.4 192.6 256.8
200 x 80 200 80 7.5 11 12 6 24.6 147.6 221.4 295.2
200 x 90 200 90 8 13.5 14 7 30.3 181.8 272.7 363.6
250 x 90 250 90 9 13 14 7 34.6 207.6 311.4 415.2
250 x 90 250 90 11 14.5 17 8.5 40.2 241.2 316.8 482.4
300 x 90 300 90 9 13 14 7 38.1 228.6 342.9 457.2
300 x 90 300 90 10 15.5 19 9.5 43.8 262.8 394.2 525.6
300 x 90 300 90 12 16 19 9.5 48.6 291.6 437.4 583.2
380 x 100 380 100 10.5 16 18 9 54.5 327 490.5 654
380 x 100 380 100 13 16.5 18 9 * 62 327 558 744
380 x 100 380 100 13 20 24 12 67.3 403.8 605.7 807.6

หมายเหตุ * กรุณาติดต่อ เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

ลักษณะของเหล็กรางน้ำ
 • ลักษณะคล้ายรูปตัวยู (U) มีหน้าตัดเรียบ
 • ปีกทั้งสองด้านจะมีขนาดที่เท่ากันเสมอ
 • แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักมากๆ ได้ดี
การนำเหล็กรางน้ำไปใช้งาน

เหล็กรางน้ำ (Channel Steel) ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐาน และรับน้ำหนักได้มาก จึงนิยมนำไปใช้ต่างๆ ดังนี้

 • สำหรับงานทำโครงสร้าง หลังคา หรือร้านกาแฟ คาเฟ
 • โครงเหล็กหลังคาโรงงาน โกดัง
 • โครงสร้างโกดัง ทำแปหลังคา คาน เสา
 • งานบันได งานสะพาน เสาตอม่อ
 • งานเสาสื่อสารโทรคมนาคม
 • เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
 • สะพาน เสาตอม่อ
 • โครงสร้างรถยนต์ (เหล็กรางน้ำใช้ทำ “แชสซี”รถ)

OUR CUSTOMER

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนโครงการต่างๆ มากมาย เป็นความภาคภูมิใจ ในการพัฒนาองค์กรของเราให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น